Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.8.2020
medianomi, animaatio ja elokuva

Opiskelu ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakouluopiskelussa korostuu vahva työelämäyhteys, mikä tarkoittaa työelämän toimintatapojen soveltamista jo opiskeluvaiheessa. Turun ammattikorkeakoulussa opetus perustuu innovaatiopedagogiikkaan , eli käytännössä monimuotoisiin ja työelämään vahvasti linkittyviin opetusmenetelmiin ja toimintatapoihin.

Perinteinen, opettajajohtoinen ja luentopainotteinen opetustyyli on huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi lukiossa. Ammattikorkeakoulussa käytetään paljon projektimuotoista oppimista, jossa on keskeistä ryhmä- ja verkkotyöskentely.

Turun ammattikorkeakoulussa voi opiskella oman valintasi mukaan

 • AMK-tutkinnon päivätoteutuksena
 • AMK-tutkinnon monimuotototeutuksena
 • AMK-tutkinnon (Bachelor’s degree) vieraskielisessä koulutuksessa
 • ylemmän AMK-tutkinnon

H2 tason otsikko

H3 tason otsikko

AMK-tutkintoon johtava koulutus päivätoteutuksena on pääosin päiväopiskeluna toteutettavaa, kokoaikaista opiskelua. Pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammatillinen koulutus).

AMK-tutkintoon johtava koulutus monimuotototeutuksena mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohella. Monimuotototeutus sopii henkilölle, joka on jo työelämässä, eikä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen.

AMK-tutkinnon voi myös suorittaa vieraskielisessä koulutuksessa, jossa opiskellaan englanniksi. Vieraskieliset tutkinnot ovat päivätoteutuksia eli opiskelu on pääosin päiväopiskeluna toteutettavaa, kokoaikaista opiskelua.

Ylempi AMK -tutkintoon johtavan koulutuksen pohjakoulutusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto, kuten ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi sinulla tulee olla kolmen vuoden työkokemus soveltuvalta alalta alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Turun AMK:ssa on tarjolla myös vieraskielisiä ylempi AMK -tutkintoja, joissa tutkinto opiskellaan kokonaan englanniksi.

Tutkintojen esittelyt ja valintaperusteet löydät tutkintohausta.

Tutustu Turun AMKiin

Opinnot AMK-tutkinnoissa

Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 - 270 opintopistettä ja kesto 3,5 - 4,5 vuotta. Tutkinnon laajuus vaihtelee koulutuksittain. Tutkinto koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna suoritetaan suurin osa perusopinnoista, joissa perehdytään oman alan perusteisiin, kieli- ja viestintätaitoihin sekä ryhmä- ja projektityöskentelytaitoihin. Seuraavina opiskeluvuosina opiskellaan ammattiopintoja, joissa syvennetään osaamista omalla alalla. Osassa tutkintoja on mahdollista valita lisäksi suuntautumisvaihtoehto, jossa erikoistutaan johonkin oman alan osaamisalueeseen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija tekee itselleen HOPS:n eli henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivitetään vuosittain. HOPS toimii opiskelijan opiskelu- ja toimintasuunnitelmana opintojen ajan. Siihen valitaan ne opinnot, jotka aikoo tutkintoonsa sisällyttää. Osa tutkintoon kuuluvista opinnoista on pakollisia, osa valinnaisia. HOPS:n pohjana toimii tutkinnon opetussuunnitelma.

Opinnot voivat sisältää esimerkiksi luento-opiskelua, itsenäistä työskentelyä, verkko-opiskelua tai projektityöskentelyä. Verkko-opiskelussa Turun AMK:ssa on käytössä Discendum Optima -opiskeluympäristö. Lähiopetuksen, eli koulussa tapahtuvan opetuksen, ajankohdat opiskelija näkee omasta lukujärjestyksestään. Koulutuksesta riippuen lukujärjestys voi vaihdella periodeittain tai jopa viikoittain.

Oman tutkinnon opetussuunnitelmaan ja opintojaksojen sisältöihin voi tutustua Turun AMK:n sähköisessä opinto-oppaassa, SoleOPS:ssa.

Opinnot ylempi AMK-tutkinnoissa

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 60 - 90 opintopistettä ja kesto noin 2 - 2,5 vuotta. Ylempään AMK-tutkintoon kuuluu syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Koulutukseen ei sisälly harjoittelua.

Ylemmän AMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua eli se sisältää lähi- ja etäopiskelua, myös verkossa. Lähiopetusta on keskimäärin kerran kuukaudessa kahden päivän intensiivijaksoina. Lähiopetus muodostuu muun muassa opintojen ohjauksesta, asiantuntijaluennoista ja seminaarityöskentelystä. Etäopiskelu voi sisältää esimerkiksi kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustumista, oppimistehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä. Verkko-opinnoissa Turun AMK:ssa on käytössä Discendum Optima -opiskeluympäristö.

Oman tutkinnon opetussuunnitelmaan ja opintojaksoihin voi tutustua Turun AMK:n sähköisessä opinto-oppaassa, SoleOPS:ssa.

Harjoittelu

Harjoittelu on merkittävä osa opintoja. Sen voi suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla. Harjoittelujaksoille asetetaan tavoitteet, jotka opiskelijan tulee saavuttaa harjoittelun aikana. Nämä tavoitteet määritellään kunkin tutkinnon opetussuunnitelmassa. Koulutuksesta riippuen opiskelija hakee harjoittelupaikan itse tai ilmoittautuu ennalta määriteltyihin harjoittelupaikkoihin. Jossain koulutuksissa harjoittelun voi myös suorittaa esimerkiksi opiskelijaosuuskunnassa. Harjoittelupaikasta riippuen harjoittelu voi olla joko palkallista tai palkatonta.

Harjoittelu on laajuudeltaan kokonaisuudessaan vähintään 30 opintopistettä, ja se vastaa noin 5 kuukauden täysipäiväistä työskentelyä, mutta useimmissa koulutuksissa harjoittelu on jaettu pienempiin kokonaisuuksiin. Harjoittelun laajuus ja sijoittuminen opintoihin vaihtelee koulutuksittain. Jossain koulutuksissa ensimmäinen harjoittelu voi olla jo ensimmäisenä opiskeluvuonna, kun taas osassa koulutuksia harjoittelut suoritetaan vasta myöhempinä opiskeluvuosina.

Ylempiin AMK-tutkinoihin ei kuulu harjoittelua.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakoulututkinnon vaativimmista ja palkitsevimmista opintosuorituksista ja se tehdään opintojen loppuvaiheessa, yleensä 3. ja 4. opiskeluvuoden aikana. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön vähimmäislaajuus on 15 opintopistettä, laajuus vaihtelee tutkinnoittain. Opinnäyte voi olla oman alan ammatillista soveltavaa tutkimusta tai muuta suunnittelu- ja kehittämistoimintaa. Opinnäytetyön tekemiseen kuuluu kirjallisen raportoinnin lisäksi myös muun muassa seminaarit sekä kypsyysnäyte.

Opiskelijan oppimisen ohella opinnäytetyön tarkoituksena on hyödyttää työelämää. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni opinnäytetyö tehdään työelämän toimeksiannosta. Aihe voi löytyä esimerkiksi harjoittelupaikasta ja opinnäytetyötä voi tehdä harjoittelun ohella.

Ylemmissä AMK-tutkinnoissa opinnäytetyö on laajempi, laajuus on yleensä 30 opintopistettä. Opinnäytetyö toteutetaan työelämälähtöisenä kehittämishankkeena ja sen tekeminen aloitetaan usein jo ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Tämä meinas unohtua

Tähän tahdon paljon uutta tekstiä. Mitäs kirjoittais?

Kieliopinnot

Ammattikorkeakoulujen kieliopinnot perustuvat lakiin julkisyhteisöltä vaadittavasta kielitaidosta. Turun AMK:ssa ne koostuvat

 • yhteisistä pakollisista kieli- ja viestintäopinnoista
 • koulutusohjelmakohtaisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista
 • vapaasti valittavista opinnoista.

Kieli- ja viestintäopintojen laajuudet vaihtelevat koulutuksittain. Kielitaitovaatimuksen takaamiseksi perusopintojen on sisällettävä vähintään 9 opintopisteen laajuiset kieliopinnot:

 • 3 op suomen kieltä ja viestintää 
 • 3 op toista kotimaista kieltä (pääsääntöisesti 5 op vuodesta 2010)
 • 3 op vierasta kieltä (pääsääntöisesti 5 op vuodesta 2010).

Pakollisten kieliopintojen ohella opiskelijoille on tarjolla laaja valikoima erilaisia kieli- ja viestintäopintoja. Turun AMK:ssa voit opiskella englannin ja ruotsin lisäksi esimerkiksi venäjää, saksaa, ranskaa tai espanjaa.

Kansainvälisyys

Opiskeluvaihto ja harjoittelu ulkomailla

Sinun on mahdollista esimerkiksi lähteä opiskeluvaihtoon tai suorittaa harjoittelujakso ulkomailla. Pääosa Turun AMK:n ulkomaisista kumppanikorkeakouluista sijaitsee Euroopassa, mutta alakohtaisia yhteistyöpartnereita on myös Euroopan ulkopuolella.

Ulkomaanjaksolle voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, mutta siihen on hyvä valmistautua jo opintojen alkuvaiheessa. Voit esimerkiksi opiskella mahdollisen kohdemaasi kieltä ja tutustua sieltä kotoisin oleviin vaihto-opiskelijoihin. Jos taas päätät lähteä ulkomaille harjoitteluun, kannattaa sopivaa harjoittelupaikkaa alkaa selvittää jo hyvissä ajoin.

Kansainvälisty kampuksella

Sinun on mahdollista kansainvälistyä opintojesi aikana myös lähtemättä itse vaihtoon.
Voit esimerkiksi

 • osallistua vieraskieliseen opetukseen ja kieliopintoihin
 • valita opintoihisi kansainvälisyyteen liittyviä kursseja, joilla tapaat opiskelijoita eri puolilta maailmaa
 • ryhtyä kv-tuutoriksi, joka toimii ulkomaalaisten opiskelijoiden apuna heidän saapuessaan Suomeen. Turun AMKissa opiskelee vuosittain yli 300 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa ja lähes 400 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa, jotka tutustuvat mielellään suomalaisiin opiskelijoihin.
 • olla mukana opiskelijajärjestö ESN-International Action Clubissa  järjestämässä ulkomaisille opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa.

Lue lisää Turun AMK:n kansainvälisestä toiminnasta

Ota meihin yhteyttä, jos haluat kuulla enemmän kansainvälisyydestä opinnoissa.

Opiskelijakunta TUO

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - TUO on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oma lakisääteinen edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Meitä on jo yli 4700 – tule siis mukaan!

TUO on valtakunnallisen AMK-opiskelijoiden etujärjestö Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n jäsen. TUO on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä ammattiyhdistyksistä riippumaton.

Opiskelijakunta TUO toimii Turun AMK:n opiskelijoiden virallisena äänitorvena ja puolestapuhujana.

TUO muun muassa:

• valitsee opiskelijaedustajat AMK:n hallitukseen ja muihin toimielimiin
• tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin eri päätöksissä ja suunnitelmissa ammattikorkeakoulussa ja Turun kaupungissa
• auttaa yksittäistä opiskelijaa erilaisissa korkeakouluopiskeluun liittyvissä haasteissa ja hankalissa tilanteissa.

Liity opiskelijakuntaan ja nauti jäseneduista

Opiskelijakuntaan ovat tervetulleita kaikki: opiskelet sitten nuorten, aikuisten, vieraskielisten tai ylempien AMK-tutkintojen koulutuksessa.

TUOn jäsenenä saat virallisen opiskelijakortin, jolla saa lukemattomia etuja sekä valtakunnallisesti että myös ulkomailla. Esimerkiksi VR:n opiskelija-alennukset saat ainoastaan virallisella opiskelijakortilla.

Edunvalvonnan lisäksi opiskelijakunta TUO järjestää myös erilaisia tapahtumia ympäri vuoden: opiskelijoiden hauskanpidosta huolehditaan mm. jokasyksyisillä Keltanokkabileillä ja keväisin järjestettävällä Landerundilla.

Yhteystiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO
Lemminkäisenkatu 30
20520 Turku

Käyntiosoite:
Untamonkatu 2, sisäpiha, B-siipi
Puh. 045 670 6650

S-posti: tuo@opiskelijakunta.net / etunimi.sukunimi@opiskelijakunta.net

TUOlla on jäsenpalvelupisteet Lemminkäisenkadun, Ruiskadun, Sepänkadun ja Salon kampuksilla.

Katso jäsenpalvelupisteiden yhteystiedot ja aukioloajat TUOn nettisivuilta.

Testiliitännäinen tänne loppuun

Opiskeluvaihto ja harjoittelu ulkomailla

Sinun on mahdollista esimerkiksi lähteä opiskeluvaihtoon tai suorittaa harjoittelujakso ulkomailla. Pääosa Turun AMK:n ulkomaisista kumppanikorkeakouluista sijaitsee Euroopassa, mutta alakohtaisia yhteistyöpartnereita on myös Euroopan ulkopuolella.

Ulkomaanjaksolle voi lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, mutta siihen on hyvä valmistautua jo opintojen alkuvaiheessa. Voit esimerkiksi opiskella mahdollisen kohdemaasi kieltä ja tutustua sieltä kotoisin oleviin vaihto-opiskelijoihin. Jos taas päätät lähteä ulkomaille harjoitteluun, kannattaa sopivaa harjoittelupaikkaa alkaa selvittää jo hyvissä ajoin.

Embed test

Issuu